Ministerio de Economía e Empresa - Goberno de España

Unidade de mercado

Unidade de mercado

A Lei 20/2013, de 9 de decembro, de garantía de unidade de mercado permite interpoñer reclamacións e informar sobre os obstáculos e barreiras para a unidade do mercado de actuación dos poderes públicos.

A lei establece os principios e regras básicas que garantan a unidade do mercado a través dunha mellor regulación, para crear o máis favorable á competencia e á inversión. Para este fin,se reforza a cooperación e a colaboración entre o Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais, creando o Consello para a Unidade de Mercado, para supervisar a aplicación da lei.

A Sentenzas do Tribunal Constitucional 79/2017 do 22 de xunio, de 110/2017 de 5 de outubro e 111/2017 do 5 de outubro, entre outras decisións, declararon as letras do artigo 6, 19, 20, 21.2.c. (b), (c) e (e) do segundo parágrafo do artigo 18, así como a décima disposición adicional.

Secretaría do Consello para a Unidade de Mercado

Os operadores económicos poden informar e reclamar ante esta Secretaría. Existen dúas posibilidades:

  • un recurso de reclamación ante situacións nas que a unidade do mercado vexase vulnerada pola actuación pública, como unha alternativa ó sistema administrativo dos recursos, suxeita a un prazo de interposición (artigo 26).
  • procedimento de información sobre obstáculos e barreiras á unidade de mercado detectada polos operadores económicos, consumidores, usuarios ou organizacións que os representan, sen prazo (artigo 28).

 

A Sentenza do Tribunal Constitucional 79/2017 de 22 de xunio (Recuso de inconstitucionalidade 1397-2017 do Parlamento de Cataluña), entre outras decisións, declarou nulas as letras a), b) e máis e) do apartado segundo do artigo 18, así coma os artigos 19 e 20 e a disposición adicional décima.

A Secretaría é o órgano técnico do Consello da Unidade de Mercado, no ámbito do Ministerio de Economía e Apoio a Empresa.

 

Existen dous procedementos diferentes para reclamar á Secretaría do Consello para a Unidade de Mercado si se considera que unha autoridade pública pode estar incumplindo a Lei 20/2013, de 9 de decembro, de garantía de unidade de mercado.

Procedemento de queixa (art. 26)

O artigo 26 da lei prevé un mecanismo alternativo ó recurso administrativo común, polo cal os operadores económicos poden facer valer os seus dereitos e intereses lexítimos en materia de liberdade de establecemento e de libre circulación, obtendo o pronunzamento das autoridades competentes na materia.

 

Procedemento de información (Art. 28)

O artigo 28 establece un procedemento polo cal calquer suxeito pode en calquera momento, informar a administración de obstáculos ou barreiras á liberdade de establecemento e de circulación que detecten.

 

Os informes emitidos pola Secretaría do Consello da Unidade de Mercado (SECUM) para cada caso resolto son públicos nesta páxina. Pódese usar o formulario de procura ou  ver todos os casos.

Si desea encontrar una frase exacta escriba el texto "entre comillas", en otro caso se buscará cualquier término.

Filtrar búsqueda
Fecha
Tipo de caso*

 

Normativa, documentos y otros enlaces de interés

 

Consultas

Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado

Tel: +34 916 037 830/1

Fax: +34 916 038 549

Pº. de la Castellana, 162. 28046 - Madrid

Email: gum@mineco.es

Subdirección General de Unidad de Mercado, Mejora de la Regulación y Competencia

Tel: +34 916 037 737/56

Fax: +34 916 038 549

Email: sumrec@mineco.es


COMPARTE ESTE CONTIDO

Si usted no puede visualizar este contenido, puede hacerlo a través de Facebook

Síguenos en...

©2018 Ministerio de Economía e Empresa