Unidade de mercado

Logotipo GUM

A Lei 20/2013, de 9 de decembro, de garantía de unidade de mercado permite interpoñer reclamacións e informar sobre os obstáculos e barreiras para a unidade do mercado de actuación dos poderes públicos.

A lei establece os principios e regras básicas que garantan a unidade do mercado a través dunha mellor regulación, para crear o máis favorable á competencia e á inversión. Para este fin,se reforza a cooperación e a colaboración entre o Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais, creando o Consello para a Unidade de Mercado, para supervisar a aplicación da lei.

A Sentenzas do Tribunal Constitucional 79/2017 do 22 de xunio, de 110/2017 de 5 de outubro e 111/2017 do 5 de outubro, entre outras decisións, declararon as letras do artigo 6, 19, 20, 21.2.c. (b), (c) e (e) do segundo parágrafo do artigo 18, así como a décima disposición adicional.

  Ver casos resueltos

Quienes somos

Secretaría do Consello para a Unidade de Mercado

Os operadores económicos poden informar e reclamar ante esta Secretaría. Existen dúas posibilidades:

  • un recurso de reclamación ante situacións nas que a unidade do mercado vexase vulnerada pola actuación pública, como unha alternativa ó sistema administrativo dos recursos, suxeita a un prazo de interposición (artigo 26).
  • procedimento de información sobre obstáculos e barreiras á unidade de mercado detectada polos operadores económicos, consumidores, usuarios ou organizacións que os representan, sen prazo (artigo 28).

A Sentenza do Tribunal Constitucional 79/2017 de 22 de xunio (Recuso de inconstitucionalidade 1397-2017 do Parlamento de Cataluña), entre outras decisións, declarou nulas as letras a), b) e máis e) do apartado segundo do artigo 18, así coma os artigos 19 e 20 e a disposición adicional décima.

A Secretaría é o órgano técnico do Consello da Unidade de Mercado, no ámbito do Ministerio de Economía e Apoio a Empresa.

Quero reclamar

Procedemento de queixa (art. 26)

O artigo 26 da lei prevé un mecanismo alternativo ó recurso administrativo común, polo cal os operadores económicos poden facer valer os seus dereitos e intereses lexítimos en materia de liberdade de establecemento e de libre circulación, obtendo o pronunzamento das autoridades competentes na materia.

Información relacionada

Quiero informar

Procedemento de información (Art. 28)

O artigo 28 establece un procedemento polo cal calquer suxeito pode en calquera momento, informar a administración de obstáculos ou barreiras á liberdade de establecemento e de circulación que detecten.

Información relacionada

Contacto

Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado

  Tlf: Tel: +34 916 037 830/1

  Tlf: Fax: +34 916 038 549

 Pº. de la Castellana, 162. 28046 - Madrid

 Email: gum@mineco.es

Subdirección General de Unidad de Mercado, Mejora de la Regulación y Competencia

 Tel: +34 916 037 737/56

  Fax: +34 916 038 549

 Email: sumrec@mineco.es

COMPARTE ESTE CONTIDO

Si usted no puede visualizar este contenido, puede hacerlo a través de Facebook