Ministeri d'Economia i Empresa - Govern d'Espanya

Unitat de mercat

Unitat de mercat

La Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, permet interposar reclamacions i informar sobre obstacles i barreres a la unitat de mercat per actuacions de les administracions públiques.

La llei estableix principis i normes bàsiques que garanteixen la unitat de mercat, a través d'una millora de la regulació, per tal de crear l'entorn més favorable a la competència i a la inversió. Per a això, es reforça la cooperació i col·laboració entre l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, creant el Consell per a la Unitat de Mercat, per al seguiment de l'aplicació de la llei.

Las Sentèncias del Tribunal Constitucional 79/2017 de 22 de juny, 110/2017 de 5 d'octubre i 111/2017 de 5 d'octubre, entre d'altres decisions, han declarat nuls els articles 6, 19, 20, 21.2.c, les lletres b), c) i e) de l'apartat segon de l'article 18, així com la disposició addicional desena.

Secretaria del Consell per a la Unitat de Mercat

Els operadors econòmics poden informar i reclamar davant d’aquesta Secretaria. Hi ha dues possibilitats:

  • un recurs de reclamació en aquelles situacions en què la unitat de mercat es vegi vulnerada per l'actuació pública, com a alternativa al sistema administratiu de recursos, sotmès a termini d'interposició (article 26).
  • un procediment d'informació sobre els obstacles i barreres a la unitat de mercat detectades pels operadors econòmics, consumidors, usuaris o les organitzacions que els representen, sense límit de termini (article 28).

La Secretaria és l'òrgan tècnic d'assistència del Consell d'Unitat de Mercat, depenent de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa.

Hi ha dos procediments diferents per a reclamar davant de la Secretaria del Consell per a la Unitat de Mercat, si s'estima que una autoritat pública pot estar incomplint la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.

Procediment de reclamació (Art. 26)

L'article 26 de la llei preveu un mecanisme alternatiu al recurs administratiu comú, pel qual els operadors econòmics poden fer valer els seus drets i interessos legítims pel que fa a la seva llibertat d'establiment i circulació, obtenint el pronunciament de les autoritats competents en la matèria.

Procediment d'informació (Art. 28)

L'article 28 preveu un procediment pel qual qualsevol subjecte pot informar en qualsevol moment l'Administració d'obstacles o barreres a la llibertat d'establiment i de circulació que es detectin.

Els informes emesos per la Secretaria del Consell d'Unitat de Mercat (secum) per a cada cas resolt són públics en aquesta pàgina. Pot utilitzar el formulari de cerca o veure tots els casos

Si desea encontrar una frase exacta escriba el texto "entre comillas", en otro caso se buscará cualquier término.

Filtrar búsqueda
Fecha
Tipo de caso*

Normativa, documentos y otros enlaces de interés

 

Consultas

Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado

Tel: +34 916 037 830/1

Fax: +34 916 038 549

Pº. de la Castellana, 162. 28046 - Madrid

Email: gum@mineco.es

Subdirección General de Unidad de Mercado, Mejora de la Regulación y Competencia

Tel: +34 916 037 737/56

Fax: +34 916 038 549

Email: sumrec@mineco.es


COMPARTEIX AQUEST CONTINGUT

Si usted no puede visualizar este contenido, puede hacerlo a través de Facebook

Segueix-nos en ...

©2018 Ministeri d'Economia i Empresa